I Konferencja KSD

Red. Krzysztof Nagrodzki

Zamysłem naszej konferencji było nie negocjowanie znaczenia prawdy – co obecnie jest w modzie. Chcieliśmy przypomnieć o jej sensie, o jej niepo-dzielności, o świadczeniu jej w realiach codzienności. O umiejętności odczyty-wania znaków czasu i o świadectwie sprzeciwu wobec kłamstwa, wobec zła – wszak chrześcijanin, katolik niejako „z urzędu” musi być znakiem sprzeciwu, ma być wolny od hipnotyzowania potężnymi mirażami.
Czy zamysł został wypełniony? Myślę, że odpowiedź każdy z nas znaleźć może w swoim sercu, w swoim umyśle, na tyle, na ile nie przeszkodził nam w tym pragmatyzm codzienności. Coś, co pozwala być roztropnym w działaniu dla dobra wspólnego, ale i potrafi głuszyć sumienie, krępować wolę. Ufamy, że wystąpienia naszych znakomitych wykładowców, panelistów, biorących udział w dyskusji, słowo od czcigodnych naszych Pasterzy – od arcybiskupa Władysława Ziółka i biskupa Adama Lepy – trafiło na dobry grunt naszej otwartości i dobrej woli.
A skoro nadszedł czas podziękowań, podziękujmy przede wszystkim Panu Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli, za to, że mogliśmy spędzić te godziny w gościnnych progach łódzkiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Dziękujemy Jego Ekscelencji arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi za przyjęcie patronatu nad konferencją i życzliwość przy jej finalizowaniu.
– Księdzu rektorowi Januszowi Lewandowiczowi, ks. prorektorowi Da-riuszowi Kucharskiemu, a szczególnie ks. dyrektorowi Mariuszowi Szcześnia-kowi, Gospodarzom miejsca. Dziękujemy za otworzenie gościnnych podwoi Wyższego Seminarium Duchownego i pomoc w organizacji spotkania. Wszystkim drogim Księżom, Klerykom, siostrze Barbarze, wszystkim którzy zechcieli poświęcić swój czas i trud tej roboczej krzątaninie.
Składamy serdeczne podziękowania Pani Wojewodzie – Helenie Pie-traszkiewicz, oraz Prezydentowi naszego miasta, Panu Jerzemu Kropiwnickie-mu za przyjęcie patronatu nad naszym spotkaniem.
Dziękujemy wielce szanownym wykładowcom i uczestnikom panelu dysku-syjnego – za głębokie i szerokie ujęcie problemów – co było celem tego spotkania.
Jesteśmy wdzięczni naszym sponsorom, których hojności zawdzięczamy możliwość nadania spotkaniu materialnego kształtu.
1. Pani Julittcie Nazdrowicz-Woodley, której firma: Lloyd Woodley – Szkoła Języka Angielskiego (i wielu innych języków) z Łodzi, zapoczątkowała napełnianie naszego skromnego Oddziałowego mieszka.
2. Kopalni Węgla Brunatnego z Bełchatowa nie potrzeba przedstawiać. „Produkcja energii zaczyna się u nas” – głosi napis na ich planszy. Jakaś cząstka tej życzliwej energii dopłynęła i na tę salę. Dziękujemy górnikom z Bełchatowa.
3. „Mosty – Łódź” to jedna z czołowych firm wykonujących konstrukcje inżynierskie budownictwa komunikacyjnego, która potrafi budować nie tylko trasy komunikacyjne i mosty, ale i wspomaga budowę tras i mostów komuni-kacji pomiędzy ludźmi. Dziękujemy.
4. Składamy podziękowanie znanej Firmie Pana Wacława Jopka: Fabryka Ceramiki Budowlanej. Ponad dwudziestoletnia działalności w tej branży właściciela – Pana Wacława Jopka – przyczyniła się znacznie do rozwoju pol-skiej ceramiki przemysłowej.
Dziękujemy:
5. Stróżowi naszych złotówek PKO BP – jednemu z nielicznych już pol-skich banków.

6. Firmie „Pietrucha” SA z Błaszek. Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych, produkcją parapetów z pcv, granitu, stali. Tworzy też profile montażowo-wykończeniowe okien.
7. Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. Jest to organi-zacja mająca na celu umacnianie i krzewienie formacji katolicko-społecznej w Polsce, przygotowująca katolików świeckich do służby Kościołowi i narodo-wi. W ramach „umacniania i krzewienia” Civitas Christiana wsparła i nasza konferencję. Bóg zapłać!
8. Firmie Get Consulting, która jest polsko-niemieckim przedsiębior-stwem specjalizującym się w sprzedaży rusztowań. Nam zafundowała kilka szczebelków w drabinie wiodącej ku Prawdzie.
9. Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefana Kar-dynała Wyszyńskiego z Wrześni i SKOK-owi im. Strzelczyka. Są to znane jeszcze sprzed wojny autentyczne ruchy spółdzielcze wspierające dobre polskie inicjatywy gospodarcze i społeczne. Nas też wsparli. To ważne. Bóg zapłać!
11. Firmie Agropharm z Tuszyna. Istnieje od 1988 r., dba o zdrowie klientów, dostarczając rozwiązań pozwalających wykorzystać lecznicze działa-nie roślin.
12. Dziękujemy Zakładom Mięsnym w Płocku oraz Firmie „Wędlinka” z Łodzi – za dostarczenie próbek swoich specjałów i dołączenie do prób podję-cia naszych gości. Z pewnością – udanych.
13. Ze strony władz naszego Miasta również doznaliśmy życzliwości i konkretnego wspomożenia w nadaniu materialnego kształtu temu wydarze-niu. Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy patronom medialnym, ślącym w świat dobro i mądrość, wy-pływające z naszego tu spotkania: Telewizji TRWAM, Tygodnikowi „Nie-dziela” i Tygodnikowi Rodzin Katolickich „Źródło”, „Naszemu Dzienni-kowi”, oraz Radiu „Niepokalanów”, Ośrodkowi TVP Łódź, Radiu Łódź.
Dziękujemy wszystkim mediom, które zechciały przekazać informacje o konferencji i dać o niej rzetelne, dobre słowo.
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom dziennikarzom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do udziału w konferencji – mamy nadzieję, że jej owocem będzie nasze wspólne krzepnięcie w służbie prawdzie.

Szczególne podziękowania należą się Wam wszystkim – drodzy Państwo, którzy poświeciliście swój sobotni czas, aby uczestniczyć czynnie w nadaniu dodatkowej dynamiki naszym dyskusjom.
Najgłębsze i szczególne podziękowania – za inspirację, za uwagi, za wsparcie, za wszystko, za to że jest, składamy Jego Ekscelencji biskupowi Adamowi Lepie! Bóg zapłać za wszystko. Życzymy zdrowia na długie lata trudu pasterskiego – w tym z polskimi dziennikarzami – w ostrzeganiu nas przez pułapkami mitów, propagandy, manipulacji tworzonych i emitowanych przez potężne tuby medialne.
Dziękujemy z serca wszystkim. Do zobaczenia przy następnych – daj Panie Boże! – inicjatywach Łódzkiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. A mamy chęć zmierzyć się z pytaniem: Dziennikarz katolicki – co to znaczy? Czym ma wyróżniać się w swojej posłudze pro publico bono...?
Chcielibyśmy się z tym wszystkim zmierzyć, pamiętając o wersie z Pisma Świętego, z tegorocznego Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na 41. Świato-wy Dzień Środków Społecznego Przekazu: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgor-szenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze (Łk 17, 1–2)”.