Kościół o mediach

Benedykt XVI. Dziennikarze szukajcie prawdy

Do szukania prawdy pełnym zaangażowania umysłem i sercem, przy pomocy profesjonalizmu i kompetencji wzywa dziennikarzy katolickich Benedykt XVI, który przyjął na audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie przedstawicieli mediów katolickich, kończących 7 października czterodniowe obrady w Rzymie. Papież zwrócił uwagę, że dzisiejszy świat mediów przechodzi głęboką przemianę, a rozwój nowych technologii, a zwłaszcza coraz szersza wielomedialność, zdaje się poddawać w wątpliwość rolę tych bardziej tradycyjnych i ustabilizowanych już środków przekazu, do których należy zwłaszcza prasa. Szczególnie chodzi tu o prasę katolicką, której poświęcony jest ten kongres, co wynika z dwóch aspektów: z jednej strony z samej specyfiki prasy, „a więc słowa pisanego” oraz jego aktualności i skuteczności w społeczeństwie z coraz większą liczbą anten, satelitów itp., „które stały się niemal symbolami nowego sposobu komunikowania się w epoce globalizacji”. Z drugiej strony przymiotnik „katolicki” wskazuje na wypływającą z niego odpowiedzialność dochowania wierności codziennemu kroczeniu drogą prawdy w sposób wyraźny i zasadniczy – przypomniał Ojciec Święty.

Zwrócił uwagę, że dziennikarze katoliccy winni poszukiwać prawdy pełnym zapału umysłem i sercem, ale także dzięki swemu profesjonalizmowi jako pracownicy kompetentni i wyposażeni w odpowiednie i skuteczne środki. Staje się to jeszcze ważniejsze w obecnym okresie historycznym, który od samego dziennikarza jako pośrednika w szumie informacyjnym wymaga głębokiej przemiany.

Dziś na przykład coraz ważniejszy staje się świat obrazów wraz z rozwojem nowych technologii, które zawierają w sobie elementy zarówno pozytywne, jak i negatywne – przestrzegł biskup Rzymu. Wyjaśnił, że niebezpieczeństwo kryje się w tym, że obraz może stać się czymś niezależnym od rzeczywistości i tworzyć świat wirtualny z różnymi tego skutkami, z których pierwszym jest ryzyko zobojętnienia na prawdę. Nowe technologie mogą bowiem prowadzić do wymieszania prawdy i kłamstwa, do mylenia rzeczywistości z tym, co wirtualne.

Ponadto samo przyjmowanie wiadomości, radosnej lub smutnej, może być postrzegane jako widowisko a nie okazja do refleksji – stwierdził papież. Dodał, że szukanie dróg wiodących do prawdziwej promocji człowieka schodzi wówczas na drugi plan, gdyż wydarzenie jest ukazywane głównie w celu wzbudzenia emocji. Wszystko to stanowi „dzwon alarmowy, wzywając do zastanowienia się nad zagrożeniem, że czynnik wirtualny oddala od rzeczywistości i nie pobudza do szukania prawdy” – zaznaczył gospodarz spotkania.

Zauważył, że w tym kontekście prasa katolicka jest na nowo wezwana do dogłębnego wyrażenia swych możliwości i codziennego potwierdzania swej niepodważalnej misji. Kościół dysponuje tu elementem, ułatwiającym ją z chwilą, gdy wiara chrześcijańska ma wspólną z komunikowaniem się podstawę: pokrywanie się środka z przesłaniem. Syn Boży, czyli Słowo Wcielone, jest i orędziem zbawienia i środkiem, przez który ono się urzeczywistnia. Nie jest to tylko idea, ale rzeczywistość będąca do przyjęcia dla wszystkich, łącznie z tymi, którzy będąc głównymi postaciami w całej złożoności świata, są w stanie dochować uczciwości intelektualnej, właściwej „maluczkim” z Ewangelii.

Kościół – mistyczne Ciało Chrystusa, obecny jednocześnie wszędzie, przyczynia się do ustanawiania coraz bardziej braterskich i coraz bardziej ludzkich stosunków, stając się miejscem wspólnoty między wierzącymi oraz znakiem i narzędziem powołania wszystkich do wspólnoty. Jego siłą jest Chrystus i w Jego imieniu „ściga” on człowieka na drogach świata, aby wybawić go od „mysterium iniquitatis” – zaznaczył Ojciec Święty. Zauważył, że prasa bardziej bezpośrednio niż jakikolwiek inny środek przekazu przypomina o wartości słowa pisanego. Słowo Boże dotarło do ludzi i zostało przekazane także nam za pośrednictwem Biblii. Słowo pozostaje narzędziem podstawowym i w pewnym stopniu konstytutywnym komunikacji, jest ono dziś wykorzystywane w różnych formach i nawet w tzw. „cywilizacji obrazkowej” zachowuje całą swoją wartość – dodał mówca.

Na zakończenie przypomniał, że zadaniem prasy katolickiej jest „pomaganie człowiekowi współczesnemu w ukierunkowywaniu się na Chrystusa – jedynego Zbawiciela i zapalanie w świecie płomienia nadziei, aby żyć dzisiaj godnie i odpowiednio budować przyszłość”. Dlatego dziennikarze powinni nieustannie odnawiać swój osobisty wybór na rzecz Chrystusa, korzystając z tych zasobów duchowych, których myślenie światowe nie docenia, „podczas gdy są cenne, a nawet niezastąpione” – zaapelował papież.

W audiencji wzięli udział delegaci na Kongres, przybyli z 85 krajów, oraz kierownictwo Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu z jej przewodniczącym abp. Claudio M. Cellim na czele. To właśnie ta dykasteria watykańska zorganizowało to światowe spotkanie prasy.


kg (KAI)/ms autor: RN data: 2010-10-07 16:28:00

za: http://www.radioniepokalanow.pl/shrnmain.php?st=1&dzial=21