Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Kościół o mediach

Mamy prawo do Ewangelii w mediach

Homilia ks. abp. Wacława Depo wygłoszona do pielgrzymów Rodziny Radia Maryja w Bazylice św. Piotra w Watykanie 7 listopada 2012 r. Eminencjo,

Księża Kardynałowie,

Bracia w posłudze biskupiej

i kapłańskiej,

Osoby życia konsekrowanego

na czele z Ojcem Prowincjałem Zgromadzenia Redemptorystów oraz Ojcem Tadeuszem, dyrektorem dzieł ewangelizacyjnych,

Drodzy Pielgrzymi Rodziny

Radia Maryja, Rodacy z Polski

i spoza granic Ojczyzny!

Przeżywamy jeszcze w całym Kościele oktawę modlitwy poświęconej tym, którzy poprzedzili nas w znaku wiary do Domu Ojca. A jednocześnie dzisiaj - gromadząc się na sprawowanie Eucharystycznej Ofiary, wieńczącej Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do grobów apostolskich i na spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI - potwierdzamy prawdę o nas samych, że od naszego chrztu sami staliśmy się ludźmi Chrystusowej drogi. To On jest naszą Drogą do życia wiecznego. Pielgrzymujemy drogą wiary przez życie doczesne nie tylko z Chrystusem, ale i przez Niego. To On sam mówi do nas: "Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" (J 14, 6). I w tym spotkaniu zaświadczamy, że mamy jeszcze jedną Drogę, a mianowicie "Drogę do Jezusa", a jest nią Maryja, Matka Boża. Sobór Watykański II określił ją "Matką w porządku łaski". Ona jest też "Łaską Drogi" do Kościoła i świata, a jest to droga macierzyńskiego orędownictwa. Trzeba to mocno zaznaczyć, że bez daru łaski Chrystusa Odkupiciela i bez daru Bożego macierzyństwa Maryi ludzkość do tej pory nie miałaby właściwej i prawdziwej historii, nie miałaby "motywów życia i nadziei"...

Odczytywane dzisiaj modlitwy Liturgii Eucharystycznej pouczają nas o tym, że za macierzyńskim wstawiennictwem Maryi wzrastamy w łasce i zostajemy uwolnieni od wszelkiego zła na ziemi. Jednocześnie przypominają nam, że każda życiowa ciemność i próba wiary może być rozświetlona tylko Słowem Bożym i jego mocą.

We fragmencie Listu do Rzymian św. Paweł Apostoł wyraził również wobec nas swoją wiarę i nadzieję, że Bóg w Jezusie Chrystusie dał nam "łaskę nowego stworzenia". I dlatego już nic nie będzie mogło nas od Niego oddzielić: "ani utrapienie, ani ucisk, prześladowania czy miecz; ani śmierć, ani życie, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe... Bo we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Chrystusowi, który nas umiłował"... (8, 35.38.37). I tak misterium Chrystusa zostało ujęte przez św. Pawła w sposób syntetyczny i kompletny. A on sam pozostał dla wszystkich pokoleń chrześcijan nie tylko ewangelizatorem prawdy o Jezusie, ale Jego świadkiem.

W Ewangelii św. Jana, który przekazał nam - jako jedyny z Ewangelistów - opis pierwszego cudu Jezusa w Kanie Galilejskiej, znajdujemy bardzo ważne zdanie: "Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie" (2, 11). A więc nie przemiana wody w wino jest najważniejsza, o wiele głębszym cudem Kany jest wiara uczniów, którzy ponad tym znakiem zaczynają rozpoznawać świętą obecność Boga-Emmanuela, Boga pośród nas. Również w tym samym duchu wiary trzeba nam zrozumieć misję Maryi. Jej macierzyńskie pośrednictwo. Jak zaznaczył w swojej homilii w Fatimie w dniu 13 października 1996 roku kardynał Józef Ratzinger: "Maryja nie domaga się cudu od Syna... Przedkłada tak po prostu Panu trudność, w jakiej znaleźli się Jej przyjaciele. Maryja oddaje wszystko w ręce Jezusa, zdaje się na Niego i na Jego działanie. Nawet Jego pozorna odmowa Jej nie zniechęca. Zaufanie Maryi do Jezusa i Jej zjednoczenie z wolą Syna pozostają nienaruszone. W ten oto sposób poucza także nas, że powinniśmy w naszym odniesieniu do Boga Jemu zaufać i zdawać się wciąż na próbę i iść naprzód, pomimo odmowy. Za prorokiem Izajaszem przyjmujemy tę prawdę: "Myśli moje nie są waszymi myślami""...
Centrum zmagań o prawdę i wolność

Drodzy Bracia i Siostry!

Jak bardzo te słowa obecnego Papieża Benedykta XVI i Maryjne przesłanie jest dzisiaj aktualne na polskiej ziemi i w naszym pielgrzymim trudzie Rodziny Radia Maryja. Niezmiernie ważne jest więc to, abyśmy nie ulegali zwątpieniu, które podpowiada, że nie jesteśmy wysłuchani przez Jezusa w realizacji naszych dzieł ewangelizacyjnych. Albowiem, jak zaznaczy Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej "Lumen gentium": "Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie - poczynając od zgody w Zwiastowaniu, z wiarą heroiczną pod Krzyżem - aż do wiekuistego wypełnienia się zbawienia wszystkich wybranych" (nr 62). To Ona w ekonomii łaski podprowadza nas do Syna i mówi, czego nam brak.

Jako wspólnota wiary w Chrystusa Odkupiciela i prowadzeni przez Maryję wierzymy, że w samym centrum zmagań o prawdę i wolność znajduje się ludzkie sumienie i jego wrażliwość na dobro i zło. A tym samym osobista odpowiedzialność przed Bogiem i historią. Jako Polacy mamy na to dowód w dziejach naszej własnej Ojczyzny. Drogi, którymi przedziera się prawda, są różne... I nieraz tam, gdzie zamykano jej - po ludzku sądząc - wszelkie wejścia, ona właśnie toruje sobie drogę, nazywając kłamstwo i zło po imieniu.

Jest więc rzeczą naturalną i zrozumiałą, że jako chrześcijanie i jako Polacy, obywatele ziemskiej ojczyzny, powinniśmy mieć prawo do kształtowania życia społecznego i politycznego w świetle swojej wiary i przekonań. Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii i przekazywanego w mediach obrazu. Dlatego pytamy się otwarcie: W imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i Telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej? Tendencja, aby wiarę zepchnąć do sfery prywatności, sprzeciwia się samej naturze wiary i jest dyskryminująca. Chrystus i Jego Ewangelia głoszona w Kościele i przez Kościół, również za pośrednictwem środków społecznego przekazu, nie przestanie być znakiem budowania przyszłości dla ludzi, jak również "znakiem, któremu sprzeciwiać się będą"...
Przekaz Misji Piotrowej

Eminencjo, Księże Kardynale!

W zakończeniu naszego zamyślenia pragnę w duchu wdzięczności przywołać słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, które skierował w języku polskim do pielgrzymów Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze w lipcu tego roku: "Włączam się duchowo w modlitwę za Ojczyznę, za rodziny i o wolność słowa". Pragnę również przypomnieć, że za Twoim pośrednictwem, Eminencjo, na jubileusz 20-lecia Radia Maryja w dniu 1 grudnia 2011 roku, odczytane zostały słowa: "Wyrażam radość z faktu, że Radio Maryja i związana z nim Telewizja Trwam przekazują apostolskie posługiwanie zawarte w pielgrzymkach i audiencjach w języku polskim. Jest to wyraźny wkład w przybliżanie Misji Piotrowej w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie".

Niech więc Rok Wiary, który przeżywamy wraz z całym Kościołem, odnowi naszą więź z Chrystusem za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła. Dlatego w duchu modlitwy św. Klemensa Aleksandryjskiego wołajmy: "O kontemplację prawdziwego Boga objawionego w Chrystusie, abyśmy usunęli niepamięć o prawdzie i usunęli wszelkie ciemności, które nam przeszkadzają widzieć, jak mgła dla oczu... I niech zajaśnieje Chrystus-Światło z nieba dla wszystkich pogrążonych w mroku" (por. Protreptyk 113, z-114, 1).

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji - prowadź! Amen.za:www.naszdziennik.pl (kn)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.