Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

Ważny list Centrum Życia i Rodziny do Prezydenta Polski

Warszawa, 31.10.2018 r.

Szanowny Pan
dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

w przeddzień 100-rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego zwracam się do Pana Prezydenta jako
Protektora Ruchu Harcerskiego w Polsce i poza granicami kraju.
W imieniu Centrum Życia i Rodziny, jak również w imieniu setek tysięcy rodziców i wychowawców, przywiązanych
do wartości rodzinnych, czuję się w obowiązku poinformować Pana Prezydenta o skandalicznych
działaniach władz Związku Harcerstwa Polskiego, objętego Honorowym Protektoratem Pana
Prezydenta.

Pragnę odwołać się do słów wypowiedzianych przez Pana jako Głowę Państwa 21 lutego 2016 r., podczas ceremonii
objęcia Protektoratem Związku Harcerstwa Polskiego: harcerstwo to trud, wymagania, dyscyplina, zobowiązanie.
Świat będzie potrzebował coraz więcej takiego właśnie wychowania. I takiego właśnie wychowywania
potrzebuje Polska oraz do słów, które Pan Prezydent skierował do harcerzy i harcerek podczas Zlotu 100-lecia
ZHP na Wyspie Sobieszowskiej 10 sierpnia 2018 r.: Niektórzy z Was wyjdą z harcerstwa jako małżeństwo, na
pewno tak będzie – i to jest niezwykła wartość budowania przyjaźni w poczuciu odpowiedzialności za zastęp,
drużynę, za przyjaciół, druhów, druhny i również za Polskę.

Tymczasem władze ZHP propagują wśród dzieci i młodzieży homoseksualizm i inne dewiacje oraz
edukację seksualną odrzucającą miłość, wierność, odpowiedzialność, małżeństwo i rodzinę
jako kontekst ludzkiej seksualności. Takie działania stoją w jawnej sprzeczności z zasadami zapisanymi
w Prawie Harcerskim, podważając zasady przyzwoitości i moralności, które powinny charakteryzować harcerza.
Działania władz ZHP nie tylko uderzają w wiarygodność tej zasłużonej organizacji, ale także narażają na szwank
autorytet Prezydenta RP jako jej Honorowego Protektora.

Szczegółowe informacje na temat promocji homoseksualizmu i innych form deprawacji dzieci i młodzieży
w ZHP można znaleźć na stronie internetowej: www.teczowezhp.pl. Proszę pozwolić, że przytoczę jedynie
najbardziej bulwersujące fakty.

• Oficjalna publikacja Głównej Kwarty ZHP nt. edukacji seksualnej pt. „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej”,
pozbawiona jakichkolwiek odwołań etycznych i odrzucająca tradycyjne wzorce wychowawcze
jak małżeństwo, rodzina, wierność i miłość na rzecz pojęć „partner” i „zadowolenie”. Publikacja ta przedstawia jako normę podejmowanie aktywności seksualnej przez kilkunastoletnie harcerki i harcerzy (sierpień
2018).

• Oficjalna publikacja Głównej Kwarty ZHP pt. „Tężnia ducha”, dopuszczająca zdeklarowanych homoseksualistów
do funkcji opiekunów dzieci i młodzieży (czerwiec 2018).

• Nadawanie przez władze ZHP zdeklarowanym homoseksualistom stopni instruktorskich i powierzanie
takim osobom funkcji opiekunów i wychowawców dzieci i młodzieży na obozach harcerskich (czerwiec
– lipiec 2018).

• Zaangażowanie Chorągwi Łódzkiej ZHP w takie wydarzenia jak „Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii,
Transfobii i Bifobii”, gdy tymczasem „Transseksualizm” figuruje na liście chorób Światowej
Organizacji Zdrowia „ICD-10” i „ICD-11” (maj 2018).

• Zarejestrowanie przez władze ZHP Ruchu Programowo-Metodycznego „Harcerstwo dla każdego”, jawnie
promującego homoseksualizm i inne dewiacje seksualne, m.in. poprzez oficjalne zaangażowanie
instruktorów ZHP w homoseksualne manifestacje „Parady Równości” czy spotkania z aktywistami
homoseksualnymi w ramach warsztatów „Żywa Biblioteka” (wrzesień 2017).

Przytoczone działania posiadają akceptację kierownictwa ZHP, dlatego zgodnie z zasadami funkcjonowania
Protektoratu Prezydenta RP, ich organizatorzy mogą: posługiwać się informacją o honorowym protektoracie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drukach i materiałach informacyjnych oraz na stronach
internetowych związanych z wydarzeniem, a także wykorzystywać specjalny proporzec, który stanowi oznakę
objęcia honorowym protektoratem przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Oznacza to, że np. instruktorzy ZHP na Paradzie Równości w 2019 r. obok tęczowych flag mogą także wystąpić
z biało-czerwonym proporcem: Protektorat Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy nad ruchem harcerskim
w Polsce i poza granicami kraju.

Mając w pamięci fakt wieloletniego, osobistego zaangażowania Pana Prezydenta w działalność harcerską w duchu
wierności przedwojennym ideałom ZHP, pragnę wyrazić nadzieję, że promocja homoseksualizmu i „seksedukacji”
przez obecne władze Związku spotka się ze sprzeciwem Pana Prezydenta. Pragnę jednocześnie podkreślić,
że stanowisko Głowy Państwa wobec tej bulwersującej sprawy, może mieć kluczowe znaczenie dla kierunku
dalszych działań podejmowanych przez władze ZHP.

Jednocześnie pozwalam sobie zwrócić uwagę, że opisane powyżej działania władz ZHP stanowią rażące
naruszenie fundamentalnych zasad określonych w Statucie tej organizacji:

• Depczą ideały założycieli harcerstwa, którzy promowali wśród dzieci i młodzieży czystość
seksualną aż do ślubu (§2, ust. 1 Statutu ZHP: ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą
wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja
Małkowskiego).

• Odrzucają etykę chrześcijańską, która akty homoseksualne uznaje za głęboko niemoralne
oraz wskazuje na małżeństwo kobiety i mężczyzny jako właściwy kontekst ludzkiej seksualności
(§2, ust. 3 Statutu ZHP: Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące
się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa).
2

• Godzą w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanym systemem wartości
(§4, ust 1, pkt, 4 Statutu ZHP: ZHP realizuje swoje cele poprzez […] współdziałanie z rodzicami,
w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży).
Według danych CBOS (2017) aż 80% Polaków uznaje homoseksualizm za dewiację.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o wezwanie najwyższych władz
ZHP do natychmiastowego i całkowitego zaprzestania promowania w ZHP homoseksualizmu,
biseksualizmu, transseksualizmu i innych dewiacji oraz permisywnej edukacji seksualnej, oderwanej
od norm moralnych, a także pozostałych działań sprzecznych z ideałami założycieli harcerstwa w Polsce
i na świecie oraz podważających powszechnie przyjęte w Polsce normy etyczne, wywodzące się z chrześcijaństwa.

A, w szczególności, do:

1. Zaprzestania współpracy z organizacjami społecznymi, podmiotami i osobami, których
cele i działalność promują homoseksualizm i inne dewiacje oraz permisywną edukację
seksualną, oderwaną od norm moralnych i sprzeczną z wartościami przekazywanymi
przez rodziców. Współpraca ta stanowi rażące naruszenie zasad określonych w §7, ust. 1 Statutu
ZHP: ZHP współpracuje z […] organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność
nie są sprzeczne z celami ZHP.

2. Zaprzestania wprowadzania i usunięcie z materiałów ZHP o charakterze statutowym,
organizacyjnym, wychowawczym, metodycznym, kształceniowym kadry itp., treści promujących
homoseksualizm i inne dewiacje oraz permisywną edukację seksualną, oderwaną
od norm moralnych i sprzeczną z wartościami przekazywanymi przez rodziców.
W szczególności dotyczy to projektu Statutu ZHP, nad którym trwają prace na podstawie Uchwały XL
Zjazdu ZHP nr 1 z dnia 9 grudnia 2017 r. i Uchwałą nr 15/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca
2018 r.

W przypadku braku podjęcia przez władze Związku Harcerstwa Polskiego niezwłocznych działań, proszę Pana
Prezydenta o rozważanie podjęcia stosownych kroków, łącznie z odebraniem Związkowi Harcerstwa
Polskiego Protektoratu Honorowego Prezydenta RP.

Z wyrazami głębokiego szacunku
Paweł Kwaśniak
Prezes Centrum Życia i Rodziny

Copyright © 2017. All Rights Reserved.