Materiały nadesłane

List otwarty Mariana Miszalskiego do JE Georgette Mosbacher, nowomianowanej ambasador USA w Polsce


Czcigodna Pani Ambasador, Obejmuje Pani placówkę dyplomatyczną w Polsce, będącej pod obecnymi rządami Prawa Sprawiedliwości  sojusznikiem politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Sojusznikiem politycznym USA jest również Izrael, będący od 2011 roku (utworzenie izraelskiej agencji rządowej HEART) wrogiem Polski. Wrogość ta wyraża się w tym, że wspomniana agencja rządowa Izraela ma za wyznaczony oficjalnie cel pomoc w planowanej grabieży Polski przez kilka amerykańskich organizacji żydowskich zwanych w politologii „przedsiębiorstwem holocaust”.


Ta planowana grabież miałaby się dokonać w oparciu o  z a s a d ę  d z i e d z i c z e n i a  r a s o w e g o, obcą zarówno prawu polskiemu, jak amerykańskiemu, i obejmować majątek szacowany na 65 miliardów dolarów.

Projekt ustawy , złożony 12 grudnia 2017 roku w amerykańskim Senacie jako Act 447(JUST) i procedowany obecnie w Izbie Reprezentantów jako projekt nr 1226, zmierza do  z a a n g a ż o w a n i a  władz amerykańskich  nie tylko  w  o b r o n ę  tej rasistowskiej zasady, zdecydowane odrzuconej  przez prawo amerykańskie i polskie, ale w jej   f o r s o w a n i e  na gruncie międzynarodowym.

Jest sprawą amerykańskiego ustawodawcy, czy pod wpływem żydowskiego lobby politycznego w Ameryce wprowadzi do amerykańskiego  obiegu prawnego tę  czysto  r a s i s t o w s k ą zasadę poprzez uchwalenie ustawy JUST.  Jest jednak sprawą polską ostrzec  wszystkich Amerykanów, że będzie to przyjęte w Polsce jako akt wrogi wobec Polski.

Rzecz jasna, jako ambasador USA w Polsce nie ma Pani wpływy na decyzje ustawodawcze  Kongresu. Ma Pani jednak możliwość  informowania władz amerykańskich o tym, jak postrzegany jest projekt ustawy JUST przez polską opinię publiczną, i jakie konsekwencje w stosunku polskiej opinii publicznej do Ameryki przyniesie  uchwalenie tej ustawy.
 Mamy tu w Polsce i w Europie  nadzieję, że nie tylko przejawy a n t y s e m i t y z mu , ale  także przejawy  ż y d o w s k i e g o   r a s i z m u   budzą  wśród Amerykanów i  amerykańskich elit politycznych równie zrozumiały odruch niechęci  i odrazy.

Marian Miszalski – dziennikarz, pisarz, tłumacz

                                                                               ***
zob. też: Wojciech Reszczyński "Amerykańscy Żydzi nie zrobili nic, aby uratować swoich współbraci"
https://www.youtube.com/watch?v=msLL7wLGO1s