Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Opinia publiczna i katolickie media. Ewangelizacja i opinia publiczna

Ostatnio opinię publiczną poruszyła sprawa dostępu Telewizji TRWAM do tzw. multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. Chodzi tutaj o otwarty, równoprawny z innymi podmiotami dostęp do kanałów telewizyjnych, oraz możliwość przekazywania katolickich programów  społeczeństwu. Najpierw Telewizja katolicka spotkała się z odmową, obecnie trwa procedura związana z odwołaniem od tej niesprawiedliwej decyzji. Wymieniane są różne argumenty i zarówno Telewizja TRWAM jak i Radio Maryja kolejny raz znalazło się w ogniu sporów i polemik. Zdaniem przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oznacza to dyskryminację telewizji katolickiej, która jako jedyna w Polsce próbuje podjąć się zadania ewangelizacji poprzez obraz telewizyjny. Oznacza też dyskryminację tysięcy osób, które oglądają TV TRWAM i są podatnikami, jak również płatnikami abonamentu, a zatem współfinansują projekt multipleksu i mają prawo do bezpłatnego odbioru TV TRWAM w naziemnej cyfryzacji, co zapewnia możliwości dalszego jej rozwoju. Dziennikarze przypominają, że na multipleksie w imię demokracji i pluralizmu powinien znaleźć się również głos katolików. Tym bardziej, że TV TRWAM jest jedynym polskim medium, które ukazuje w sposób pełny życie Kościoła. Ponieważ formułowane przeciw mediom katolickim argumenty zdają stanowić jedynie zasłonę dymną a najbardziej istotne motywy odmownej decyzji są ukryte, warto odnieść się do sprawy fundamentalnej, mianowicie do pytania o uzasadnienie opiniotwórczej i ewangelizacyjnej funkcji katolickich mediów w społeczeństwie. Zagadnienie to warto rozważyć w świetle nauki Kościoła odnośnie mediów. Temat działalności Radia Maryja i telewizji Trwam wyłania się bowiem od szeregu lat w publicystyce nie tylko krajowej w kontekście niezwykle ostrej i niesprawiedliwej  krytyki. Bardzo często bowiem, jak pisał Ralph Martin, katolicy są krytykowani nie z powodu swoich wad, ale właśnie dlatego, że starają się być wierni swojemu powołaniu. Ta obserwacja odnosi się także do  ataków na działalność Radia i Telewizji TRWAM. Dlatego warto oddzielić i zignorować często podnoszone lub fabrykowane wprost z różnych stron zarzuty odwołujące się do treści podrzucanych przez prowokatorów, co jest możliwe dzięki otwartej, interaktywnej formule tych mediów/zarzuty rzekomej ksenofobii, antysemityzmu, zaangażowania politycznego/, natomiast warto odnieść się do spraw tak istotnych jak przesłanie i cel tych mediów. Należy do nich m.in. charakter tych mediów, oddziaływanie na opinię publiczną i ich funkcja ewangelizacyjna. Opinia publiczna to zbiorowe przekonania wyrażane przez ludzi. Składają się na nią postawy, poglądy i przekonania odnośnie najbardziej żywotnych dla społeczeństwa spraw. Ponieważ opinia publiczna ma ogromne znaczenie dla życia społeczeństwa, dlatego jest przedmiotem zainteresowania różnych partii politycznych, grup interesu, grup ideologicznych i światopoglądowych, które dążą do dominacji i realizacji własnych celów. Opinia publiczna może podlegać manipulacji i sterowaniu poprzez media znajdujące się w dyspozycji grup władzy, biznesu i ideologii . Nie ma dziś takiego miejsca, w którym nie daje się odczuć wpływu środków przekazu na postawy religijne i moralne, na systemy polityczne i społeczne, czy na wychowanie . Dzięki mediom świat się stał “globalną wioską” . Programy medialne mogą przekazywać nowe hierarchie wartości, autorytety, narzucać sposób myślenia, zmieniać dotychczasowe poglądy. Wpływ różnych środowisk na opinię publiczną może mieć charakter pozytywny lub negatywny. Może pomagać człowiekowi w jego rozwoju i dojrzewaniu, może też go niszczyć i degradować. Zagrożenia te we współczesnych czasach odnoszą się do wartości religijnych i moralnych. Środki masowego przekazu w dyspozycji nihilistycznych elit stają się narzędziem manipulacji, której celem jest narzucenie preferowanej ideologii oraz ograniczenie i kontrolowanie myśli odbiorców przez tendencyjny dobór informacji i ocen. Dyspozycyjne media stają się również miejscem propagowania fałszywej wizji człowieka i świata. Dlatego sprawa kształtowania opinii publicznej nie może być dla Kościoła sprawą obojętną. Ten motyw leży u podstaw założenia Radia Maryja i Telewizji TRWAM przez Zgromadzenie Ojców Redemptorystów, powołanych w szczególny sposób do dzieła ewangelizacji. Kościół ma obowiązek przeciwstawiania się wpływom szkodliwym. Jednak dostrzega przede wszystkim w opinii publicznej skuteczne narzędzie wpływu na „prywatne jak i na publiczne życie obywateli wszystkich warstw społecznych” . Już Pius XII mając świadomość doniosłości opinii publicznej określił ją jako: “obraz głosu, dzięki któremu wydarzenia i okoliczności znajdują powszechne i prawie spontaniczne odbicie w umysłach i osądzie ludzi”. Wiek XX przyniósł smutne doświadczenie, w jak ogromnej skali środki masowego przekazu w warunkach systemu totalitarnego urabiały opinię publiczną wrogo w stosunku do Kościoła. Tymczasem Kościół nie dysponując mediami był ograniczony w możliwościach ewangelizacji. Już samo tylko kształtowanie opinii publicznej na temat Kościoła i religii w sposób obiektywny stanowi działalność ewangelizacyjną. Dlatego instrukcja Communio et progressio uznaje opinię publiczną za konieczny element życia społecznego, współpracy i dialogu. Na wstępie rodzi się pytanie o uzasadnienie prawa do kształtowania opinii publicznej przez Kościół, a tym samym również przez taki podmiot jak Radio Maryja i Telewizja TRWAM. Zagadnienie to zostanie ukazane w kolejnym odcinku naszych rozważań.

***

Ewangelizacja i opinia publiczna /2/

Skąd płynie obowiązek zaangażowania Kościoła w sprawę kształtowania opinii publicznej? Mówi o tym nakaz Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” /Mt. 28,19/. Chrystus polecił także by Jego przesłanie było głoszone publicznie: “ Co mówię wam w ciemności rozgłaszajcie na dachach”. / Mt 10,27/.” W ewangelii św. Jana czytamy: “ Jezus mu / arcykapłanowi/ odpowiedział: <Ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego>” /J 18,20/. Prawdy wiary mają być głoszone jawnie. Ponieważ „wiara rodzi się z tego co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa”/ Rz 10,17/. Dalej św. Paweł pyta: „Jakże więc mieli wzywać Tego, w Którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, Którego nie usłyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?”/Rz 10, 14/. Wszyscy też powinni przyjąć orędzie głoszone przez uczniów Chrystusa: “ Pana zaś Chrystusa uznajcie w waszych sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” / 1P 3,15/. Wspólnota uczniów jest “miastem położonym na Górze”, “światłem świata”: “Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” /Mt 5,14 -16/. Ewangelizacyjne otwarcie się na świat jest elementem konstytutywnym chrześcijańskiej wspólnoty. Msza św., kazanie, nauczanie, są aktami dokonywanymi publicznie. Stąd mówi się o “publicznym zadaniu” lub publicznej odpowiedzialności Kościoła. Można także mówić o prorockim zadaniu Kościoła w nawiązaniu do starotestamentalnych proroków Izraela ostrzegających swój naród z polecenia Bożego, lub o urzędzie pasterskim Kościoła: “ Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu”/ Ez 3,17/. Motywy zainteresowania Kościoła sprawą kształtowania opinii publicznej przez media podaje dokument Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego przekazu: “ ...Kościół ma także własne motywy, aby interesować się środkami społecznego przekazu. W świetle wiary można postrzegać historię ludzkiego komunikowania się jako długą drogę wiodącą spod wieży Babel — miejsca i symbolu załamania się komunikacji (por. Rdz 11, 4-8) — do Pięćdziesiątnicy i daru języków (por. Dz 2, 5-11), to znaczy do odtworzenia komunikacji mocą Ducha Świętego zesłanego przez Syna. Posłany na świat, aby zwiastować Dobrą Nowinę (por. Mt 28, 19-20; Mk 16, 15), Kościół ma misję głoszenia Ewangelii aż do końca czasów. Wie też, że dzisiaj wymaga to korzystania z mediów. Wypowiedzi Biblii nie pozostawiają wątpliwości, że chrześcijanie winni dawać bezkompromisowe świadectwo a nawet stanowić znak sprzeciwu. Dlatego wartości płynące z wiary znajdują się u podstaw programu ewangelizacyjnego mediów katolickich. Istotne zadanie Kościoła nie polega na rozwiązywaniu określonych świeckich problemów, lecz głoszeniu orędzia o odkupieniu świata. Relację między Kościołem a opinią publiczną charakteryzuje istnienie pewnego napięcia. Kościół jest rozpoznawalny w rzeczywistości świata. Jest jednak w pewnym sensie niewidzialny, ukryty jako społeczność wiary i Ducha św. Ukrycie i wewnętrzny charakter wiary jest zarazem znakiem i ochroną tajemnicy osoby. Głoszenie pierwszeństwa i praw Boga jako Fundamentu rzeczywistości i odpowiadająca temu poznaniu wiara stanowią ochronę przeciw totalitarnym roszczeniom opinii publicznej. Brak tego fundamentu czyniłby człowieka bezbronnym i uległym wobec totalitarnego systemu opinii publicznej, umożliwiałby manipulację i zwodzenie. Przeżywana wiara uwalnia od tyranii opinii publicznej i tworzy wolną przestrzeń dla decyzji indywidualnego sumienia. Jednak w otaczającej nas rzeczywistości współczesne media są miejscem propagowania różnego rodzaju fałszywych wizji człowieka i świata. Stąd dochodzi w wielu wypadkach do gwałcenia praw człowieka i jego godności, propagowania materializmu praktycznego, przemocy, pornografii, przyczyniając się do podważania chrześcijańskiego systemu wartości. W rezultacie tych nadużyć współczesna kultura a z nią także opinia publiczna wykazuje tendencje izolacji nie tylko od wiary chrześcijańskiej lecz także od uniwersalnych ogólnoludzkich wartości, dlatego nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania, zwłaszcza pytania o sens i cel życia, prawdę i dobro.  Ta sytuacja uzasadnia i motywuje obowiązek apostolstwa ludzi wierzących a szczególnie obowiązek tworzenia kultury alternatywnej wobec zafałszowanych wizji życia ludzkiego. Temu zagrożeniu izolowania wartości ludzkich od fundamentalnych podstaw wiary usiłują przeciwdziałać media katolickie dokonując swoistej syntezy wszystkiego co najcenniejsze z wartości ogólnoludzkich z treściami Ewangelii.

Ks. Waldemar Kulbat


Copyright © 2017. All Rights Reserved.