Wydarzenia i informacje

W 40. rocznicę kapłaństwa ks. prałata Waldemara Kulbata


Duszpasterz, publicysta, redaktor

 

16 czerwca upłynęło 40 lat od święceń kapłańskich ks. prałata Waldemara Kulbata. Jest to czas, który dyktuje podjęcie refleksji nad posługą i twórczością Jubilata. Urodził się w Piotrkowie Trybunalskim. Maturę złożył w Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i po święceniach kapłańskich następuje krótka praca w duszpasterstwie parafialnym, a po niej studia na KUL z zakresu socjologii i katolickiej nauki społecznej uwieńczone doktoratem. Później następuje praca wykładowcy m.in. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, w Instytucie Teologicznym i w łódzkiej filii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). 

        Równolegle z wykładami prowadzi pracę duszpasterską jako duszpasterz nauczycieli, inteligencji technicznej, ludzi pracy i dziennikarzy. Jest prezesem Łódzkiego Oddziału TP KUL.

       Wielką pasją ks. doktora Waldemara Kulbata jest głoszenie konferencji i rekolekcji. Liczby są imponujące: ponad 70 serii rekolekcji, około 2 tys. prelekcji i konferencji. Ponadto występuje często jako prelegent w audycjach radiowych i telewizyjnych. Wystarczy powiedzieć, że wystąpił w 140 audycjach radiowych (np. w Radio Maryja, Radio Plus, Radio Łódź, Radio Vox) i w ponad 100 audycjach telewizyjnych (Telewizja Toya, TVP Łódź, Telewizja Trwam). Miejscem przekazywania słowa katolickiego stał się dla ks. Kulbata także Internet / kilkaset tekstów na wielu stronach internetowych/.

      Do wymienionych funkcji i zadań należy dodać jeszcze te, które związane są bezpośrednio z funkcjonowaniem mediów. Obecnie ks. Prałat Kulbat jest redaktorem odpowiedzialnym „Niedzieli Łódzkiej”. Jest ponadto członkiem Archidiecezjalnej Komisji ds. Mediów i duszpasterzem dziennikarzy w archidiecezji łódzkiej.

      Ogromny jest dorobek pisarski ks. Waldemara Kulbata. W wykazie publikacji są książki, artykuły naukowe i popularno-naukowe. Ich liczba dawno już przekroczyła tysiąc pozycji. Jednakże najbogatszy dział stanowią teksty publicystyczne, które Autor ogłaszał drukiem w wielu pismach w Polsce, najczęściej na łamach „Niedzieli”, „Niedzieli Łódzkiej” i „Naszego Dziennika”.

      Gdy odczytuje się tytuły artykułów zgromadzonych na jednej liście, odnosi się wrażenie, że jest to przecież wykaz najważniejszych problemów, z którymi na przestrzeni ostatnich lat boryka się Kościół w Polsce, a wraz z nim całe społeczeństwo. Autor jest wrażliwym obserwatorem życia społecznego a także sceny politycznej i medialnej. Poruszane zagadnienia rozpatruje z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej a w szczególności – teologii moralnej. Doskonała znajomość nauki społecznej Kościoła oraz umiejętność oceny socjologicznej sprawiają, że podejmowane tematy naświetlane są w sposób gruntowny i bardzo wnikliwy. Również wnioski i postulaty formułuje Autor rzeczowo i bardzo konkretnie, zawsze mając na uwadze dobro Kościoła i narodu. Dokładna analiza zjawisk i wydarzeń, które mają miejsce w Polsce i na świecie jest dla ks. prałata Kulbata dobrą sposobnością, aby nie tylko ukazać czytelnikom ich znaczenie i aktualność, lecz  żeby także zarysować ich wielorakie następstwa. Stawianie diagnozy prowadzi więc w wypowiedziach Autora do nakreślenia prognoz na różnych polach działalności obywateli, a zwłaszcza w realizowaniu podstawowych misji Kościoła. Często wnioski w jego tekstach brzmią jak memento, będące ostrzeżeniem dla duszpasterzy, ruchów i organizacji katolickich oraz jak kategoryczne wskazanie dla osób, które postanowiły podjąć pracę nad swoją duchowością czy nad służbą dla dobra wspólnego.

    Czytelnicy, a także radiosłuchacze i telewidzowie są wdzięczni ks. redaktorowi Kulbatowi przede wszystkim za to, że potrafi ukazywać w swoich wypowiedziach różne zagrożenia, które stanowią dziś niebezpieczeństwo dla Kościoła i narodu. Wypowiada się na temat sekt i różnych grup stanowiących zagrożenie dla młodzieży i dla polskiej rodziny, a tym samym dla Kościoła w Polsce. Pisze też wprost o organizacjach, które nie ujawniają do końca swoich celów i założeń, jak choćby masoneria różnych maści i proweniencji. Odsłania również nieznane szerokiemu ogółowi mechanizmy mediów, oraz ich międzynarodowe powiązania. Wymaga to nie tylko dużej znajomości przedmiotu, ale również odwagi cywilnej i konsekwencji w działaniu. Właśnie dlatego ks. prałat Kulbat jest wysoko cenionym autorem artykułów, konferencjonistą i prelegentem.

     Należy jeszcze dodać, że tematem, który jest bardzo bliski Księdzu Prałatowi są różnorakie sprawy związane z hierarchią wartości społeczeństwa, a w szczególności zmiany jakie mają miejsce w świecie wartości, dokonywane pod wpływem propagandy ideologicznej, napastliwej reklamy i działań politycznych. Podejmowane analizy na tym polu są przede wszystkim pomocą dla duszpasterzy, a także dla rzeszy katechetów oraz rodziców, na których ciąży odpowiedzialność wychowania młodego pokolenia w warunkach coraz trudniejszych i przygotowania go do nowych wyzwań, jakie niesie w sobie rozwijająca się żywiołowo technika i enigmatyczna wciąż cywilizacja.

      Jak widać, ogromny jest wkład ks. redaktora Kulbata w rozwój publicystyki katolickiej. Zajmuje w niej ważną i utrwaloną pozycję. Przy czym, jako duszpasterz, w swoich tekstach kładzie nacisk nie tylko na informację, czy referowanie różnych stanowisk w sporach ideologicznych, ale przede wszystkim na formację czytelnika w zakresie katolickiej nauki społecznej. Żeby w chaosie pojęć i wartości mógł się kierować zawsze niezawodną busolą.

      Z racji 40. rocznicy kapłaństwa należy życzyć drogiemu Księdzu Jubilatowi pełnej radości z wielorakich dokonań, zrealizowania planów związanych z pracą dziennikarską, spełnienia w przeżywaniu „Daru i tajemnicy” oraz wielkich łask i błogosławieństw od Jezusa, który jest Słowem Przedwiecznym oraz Najwyższym i Wiecznym Kapłanem.


 Bp Adam Lepa

Za: Niedziela, nr 27/2008 z 6 VII 2008 (kn)
Zdjęcie pochodzi ze strony Parafii Św. Małgorzaty i Św. Augustyna w Witowie