Publikacje polecane

W sprawie poszanowania krzyża. Pamiętamy?

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lutego 2010 r.w sprawie poszanowania Krzyża W obliczu" toczącej się debaty nad obecnością Krzyża w szkołach, urzędach
i przestrzeni publicznej naszego Państwa, będącej reakcją na wyrok Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 3 listopada 2009 r. (nr 30814/06) Senat
Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, co następuje:

Wspomniany wyrok odnosił się do konkretnej sytuacji prawnej - we Włoszech umieszcza się Krzyż w salach  lekcyjnych na podstawie rozporządzenia  ministra  edukacji,a także zakazuje się eksponowania innych symboli religijnych, co w Polsce nie ma miejsca.

Krzyż, główny symbol chrześcijaństwa, które przyniosło Europie regułę poszanowania praw jednostki oraz zasady równości, wolności i tolerancji, towarzyszył Polsce we wszystkich ważnych chwilach jej dziejów. W czasach trudnych, podczas rozbiorów, wojen i okupacji Kościół  Katolicki  niósł  pomoc .potrzebującym  bez  względu  na  wyznanie
i był miejscem zachowania pamięci narodowej, a Krzyż stawał się symbolem nie tylko chrześcijaństwa i jego wartości, ale też tęsknoty za wolną Ojczyzną.

W czasach komunistycznego reżimu Kościół Katolicki pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego postawił sobie za cel zachowanie w społeczeństwie polskim wartości narodowych, za co był instytucjonalnie zwalczany przez ówczesne państwo. To właśnie dzięki Kościołowi - i w nim — Polacy mogli zachować choć odrobinę wolności, czcić pamięć swoich bohaterów, obchodzić rocznice wielkich wydarzeń ze swoich dziejów, a kiedy dojrzał czas, upomnieć się pod sztandarami "Solidarności" o swoją godność, prawdę i wolność. "W czarnych godzinach stanu wojennego Kościół -jak zawsze w przeszłości - szeroko otworzył swoje podwoje dla osób potrzebujących wsparcia, a także dla walczących o wolność. I nie liczyło się wyznanie, liczyła się potrzeba człowieka lub jego patriotyzm i zaangażowanie w Polską Sprawę, Krzyż, będący znakiem chrześcijaństwa, na trwałe stał się dla wszystkich Polaków, bez względu na wyznanie, symbolem powszechnie akceptowanych wartości uniwersalnych, a także dążenia do prawdy, sprawiedliwości i wolności naszej Ojczyzny.

Biorąc powyższe pod uwagę, wszelkie próby zakazania umieszczania Krzyża w szkołach, szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w Polsce muszą być poczytane za godzące w naszą tradycję, pamięć i dumę narodową.
Apelujemy o zachowanie dystansu wobec wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i o poszanowanie Krzyża.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

MARSZAŁEK SENATU
Bogdan BORUSEWICZ