Komunikaty i informacje

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A. będzie zobowiązana do rozpatrzenia wniosku Instytutu o udzielenie informacji publicznej. Dotyczył on m.in. zadań publicznych wykonywanych przez AGORA S.A. oraz ich wartości.

11 stycznia 2021 r. Instytut Ordo Iuris zwrócił się do AGORA S.A. o udostępnienie szeregu informacji dotyczących wykonywania przez tę spółkę zadań publicznych i gospodarowania majątkiem publicznym w okresie 01.02.2002 r. – 11.01.2021 r. Podstawę prawną wniosku stanowi ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Choć z art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy wynika, że podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej są również „inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: (…) jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym”, AGORA S.A. do dnia dzisiejszego nie udzieliła żądanych informacji.

Przedmiotem wniosku był szereg informacji związanych z pełnieniem przez AGORA S.A. zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2002 r. do 11 stycznia 2021 r. Instytut Ordo Iuris zapytał m.in. o to, jakie zadania publiczne realizowała spółka oraz które instytucje powierzały „Gazecie Wyborczej” lub AGORA S.A. wykonywanie zadań publicznych. Wniosek dotyczył też listy sprawozdań z wykonania realizowanych lub współrealizowanych przez „Gazetę Wyborczą” oraz AGORA S.A. zadań publicznych oraz wartości tych zadań.

Co istotne wyrok WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia skargi Instytutu może być precedensem mającym wpływ na stopień transparentności osób prawnych pozyskujących środki publiczne w ramach realizacji usług medialnych świadczonych na rzecz instytucji państwowych i samorządowych. Instytut Ordo Iuris liczy, że dla sądu wskazówką co do przyszłego rozstrzygnięcia będzie orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące katalogu podmiotów podlegających przepisom u. o dostępie do informacji publicznej. Przykładowo, w uzasadnieniu wyroku z 22 marca 2016 r., sygn. akt I OSK 458/15 już 5 lat temu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „wystarczy, że podmiot wykonuje zadanie publiczne (nawet jeśli nie dysponuje majątkiem publicznym) czy dysponuje majątkiem publicznym (nawet jeśli nie wykonuje zadań publicznych) – aby uznać go za zobowiązany do udostępniania informacji publicznej”.

„Postawa spółki AGORA S.A. może dziwić, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w ochronę praworządności. Rozpatrzenie skargi przez WSA w Warszawie może wytyczyć kierunek w innych podobnych sprawach – sąd rozstrzygnie bowiem, w którym miejscu przebiega granica pomiędzy podmiotami obowiązanymi do ujawnienia informacji publicznej” - zaznaczył adw. Tomasz Piotr Chudzinski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Jest to kolejna zainicjowana przez Instytut sprawa dotycząca dostępu do informacji publicznej. 13 listopada 2020 r. WSA w Warszawie uwzględnił skargę Ordo Iuris na bezczynność Fundacji im. Stefana Batorego. W sprawie tej, fundacja założona pod koniec lat osiemdziesiątych przez finansistę George’a Sorosa, jest reprezentowana przez adwokatów i radców prawnych z największej globalnej kancelarii prawnej, zatrudniającej w Polsce ponad 200 prawników.

za:www.tysol.pl