Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Ideologia laicyzmu a wychowanie

Szkodliwość i utopijny charakter zasady ideologicznego laicyzmu uwidacznia  się zwłaszcza w dyskusjach nad zagadnieniem wychowania.  Wyraźnie się to ujawnia w tendencyjnym, naznaczonym silnym piętnem ideologii laicyzmu francuskim modelu neutralności światopoglądowej. W praktyce sprowadza się ten model do eliminacji nauki religii i wartości religijnych z programów szkolnych. Religijność jest w nim traktowana jako symptom intelektualnego niedorozwoju. Chodzi więc w tym wypadku nie o neutralność lecz poniżanie i marginalizację religii/M. Cogiel/. Także w Polsce istnieją pod tym względem niedobre doświadczenia z przeszłości. Od wielu lat np. środowiska laickie usiłują zamiast właściwej pozytywnej formacji narzucać szkołom publicznym tzw. edukację seksualną, opartą na ideologii egoizmu, hedonizmu i subiektywizmu. Niektóre wpływowe środowiska, ugrupowania, fundacje zamiast wychowania do życia w rodzinie proponują  wczesną inicjację seksualną, antykoncepcję, aborcję. W tym ujęciu brak jasnych zasad moralnych i poczucia odpowiedzialności sprawia, że współżycie seksualne przestaje być okazaniem wiernej miłości i przekazywania życia a staje się sytuacją gdzie pojawia się przemoc i śmierć/ aborcja i AIDS/. 

Zasada tendencyjnie pojmowanej neutralności światopoglądowej jest negatywnie oceniana przez pedagogów i wychowawców katolickich. Ponieważ światopogląd stanowi zespół przekonań poszczególnych osób czy grup społecznych na temat ostatecznej tajemnicy świata i człowieka, na temat hierarchii wartości i podstawowych zasad moralnych – przyjęcie tendencyjnie pojmowanej zasady neutralności światopoglądowej w wychowaniu musiałoby prowadzić do totalnego relatywizmu i nihilizmu. Nie istniałaby żadna różnica między cnotą a występkiem, dobrem i złem. Szkoła musiałaby akceptować nawet zachowania patologiczne i przestępcze. Podobnie absolutyzacja związanej z neutralnością zasady tolerancji prowadziłaby do zakazu odróżniania dobra od zła.  Dlatego można zaakceptować taką jedynie interpretację zasady neutralności światopoglądowej, która nie oznaczałaby braku zainteresowania kwestią wychowania w duchu podstawowych wartości, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, co musi oznaczać konieczność nawiązywania do wartości chrześcijańskich w systemie edukacji państwowej.

Dlatego podstawą reformy wychowawczej, jakiej potrzebuje współczesne społeczeństwo, rodziny i szkoła, to rezygnacja z propagowania postaw relatywistycznych i nihilistycznych oraz  powrót do prawdy o człowieku oraz jego naturze.
Uzależnienia, kryzys małżeństwa i rodziny to skutek oddziaływania zakłamanej ideologii, która gloryfikuje tolerancję dla zła i promuje lub zgadza się na wszelkie wynaturzenia i dewiacje. Ks. M. Drzewiecki ma rację gdy pisze:
„Nie ma przyszłości taka Unia, w której dla rządzących polityków oraz dla dominujących mediów mordercy ważniejsi są od nienarodzonych dzieci, a aktywiści gejowscy ważniejsi są od milionów ludzi bezrobotnych. Nie ma przyszłości taka Unia Europejska, w której szkoły oparte są na programach "wychowawczych", w których nawet nie wymienia się dwóch najbardziej podstawowych dla wychowania i dla więzi międzyludzkich wartości, jakimi są prawda i miłość. Nie ma przyszłości taka Unia Europejska, w której rządzący politycy są chrystofobami i walczą z krzyżem. Bez powrotu do respektowania godności człowieka i do solidnego wychowania, opartego na prawdzie, miłości, sumieniu, odpowiedzialności i sprawiedliwości, wszelkie reformy gospodarcze czy finansowe będą nadal okazywały się fikcją i jedynie faktem medialnym”.
Ponieważ czołową rolę w wychowaniu odgrywają dzisiaj media, warto przytoczyć osąd  Jana Pawła II na temat znaczenia przekazywania prawd i wartości religijnych poprzez środki masowej komunikacji: „potrzebne są programy sprzyjające rozwojowi osoby, kształtujące zmysł dobra, umiejętność właściwego podejścia – bez zastraszania i zniekształcania- do wszystkich, nawet najtrudniejszych problemów egzystencji. Przede wszystkim zaś należy ukazywać za pośrednictwem mediów wartości i wzory, pomagające dotrzeć do podstawowych prawd o człowieku i ważnych pytań, które stawia. Wśród nich szczególne znaczenie należy przypisać prawdom religijnym, które zawierają stosowne odpowiedzi na najgłębsze pytania rodzące się w procesie osobowego wzrostu i rozwoju”.
Chrystofobiczne i antyludzkie ideologie, prędzej czy później okażą swój prawdziwy charakter i zostaną odrzucone jako zagrożenie dla człowieka. Zakłamane ideologie mogą jeszcze przez pewien czas "dobrze" funkcjonować jedynie w świecie wirtualnej fikcji, którą liberalne i ateistyczne media próbują zasłonić rzeczywistość.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.