Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Kuriozalna uchwała krakowskich radnych. Dotyczy lekcji religii! Stanowcza odpowiedź kurii

Krakowscy radni chcą, by prezydent Jacek Majchrowski ingerował w plany szkolnych zajęć. Chodzi o religię, która miałaby w planach lekcyjnych figurować jako pierwsza lub ostatnia. Kanclerz kurii archidiecezji krakowskiej ze zdziwieniem przyjął decyzję rady miasta. W odpowiedzi pisze: "Ta uchwała przeczy zasadzie wolności i szacunku".

Podczas 12. sesji Rady Miasta Krakowa radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działań dla prezydenta w sprawie wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć.

Do podjętej uchwały odniósł się kanclerz kurii archidiecezji krakowskiej ks. Tomasz Szopa. Jak napisał w oświadczeniu, archidiecezja przyjęła informację o uchwale "z zaskoczeniem".

"Ta decyzja kwestionuje kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli oraz stoi w sprzeczności z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej" -– czytamy w oświadczeniu.

Przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oświatowymi ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych jest kompetencją dyrektora szkoły, który w tym zakresie zasięga opinii rady pedagogicznej oraz bierze pod uwagę zdanie rady rodziców.

Zdaniem ks. Szopy plan zajęć szkolnych ma uwzględniać równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególne dni tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

"Obowiązujące prawo nie daje w tym zakresie kompetencji organom samorządu terytorialnego. Nie ma więc podstaw prawnych ani też praktycznych możliwości organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko na ostatnich godzinach lekcyjnych. Natomiast próba wywierania presji na dyrektorów szkół w tej sprawie jest nieuprawniona" -– ocenił.

Ks. Szopa przypomniał, że kwestia nauczania religii w szkole "ma oparcie także w aktach prawa międzynarodowego, które wiążą Rzeczpospolitą Polską". Przypomniał zapis o powszechnym prawie do nauki i pierwszeństwie rodziców w wyborze wykształcenia dla swoich dzieci, zapisanym w art. 26 Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ z 10 grudnia 1948 r., regulacje zawarte w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 12 grudnia 2007 r. oraz art. 53 Konstytucji RP, gdzie czytamy:

"Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie"

Autor oświadczenia przytoczył także art. 12 konkordatu z 1993 r.:

"Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych"

Jak zaznaczył ks. Szopa w przypadku uczniów, którzy są zwolnieni z nauczania religii, dokument proponuje pozwolenie uczniowi na wykonanie w tym czasie czegoś znaczącego i twórczego, co byłoby alternatywą dla zajęć z religii.

"Zaskakuje więc fakt, że Rada Miasta Krakowa przyjmuje uchwałę, która w istocie przeczy zasadom wolności i szacunku, zagwarantowanym przez prawo międzynarodowe i polskie" – ocenił.

Dodał, że religia nie jest przedmiotem dodatkowym.

"W momencie wyboru, po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów, lekcja religii staje się dla wybierających przedmiotem obowiązkowym" – napisał.


za:niezalezna.pl

 

***

Skąd one* się wzięli?  - Gdzieś z głębi kosmosu, którego zrodził Wielki Niebyt? :-(

kn

* forma użyta postępowo, aby nikogo nie urazić :-)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.