Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz B. Bednarek - Pierwszy chrześcijański kościół w Tumie pod Łęczycy. Zapomniane chrzcielnice Polski

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku archeolodzy prowadzący  wykopaliska   pod fundamentami zburzonej w czasie II wojny światowej tumskiej kolegiaty dokonali w niej rewelacyjnego odkrycia. Odkopano tu bowiem

datowany na przełom X i XI wieku niewielki kamienny kościół, który był najprawdopodobniej pierwszą chrześcijańską  świątynią misyjną  powstałą w czasach rządów Bolesława Chrobrego zarówno dla łęczyckiego grodu, jak i pobliskich  pogańskich ośrodków kultowych.

Według   badaczy   był to właśnie klasztor misyjny, który w roku 1136 w jednej z  kronik wymieniono jako  abbatiae st. Marie  in Lancicie.   Najprawdopodobniej   budowla ta  funkcjonowała w tym miejscu w już na początku XI wieku i być może uległa zniszczeniu podczas reakcji pogańskiej   w   latach   1034-1039,   kiedy   po   detronizacji     Mieszka II i najeździe czeskim na Polskę na wiele dziesięcioleci w różnych rejonach ówczesnej Polski powróciło pogaństwo.

   Pierwszy klasztor łęczycki, co ciekawe, wzniesiony poza obrębem  ówczesnego  grodziska,   był   jednonawową podłużną budowlą kamienną o trzech pomieszczeniach, które od wschodu zamykała półokrągła absyda, która była główną ,  sakralną   częścią   tej  budowli.  Klasztor    wzniesiono z granitowych otoczaków, oszalowano drewnianymi belkami, a jej mury wzmocniono na rogach dużymi kamiennymi ciosami. Budowla ta miała około 22 metrów długości i 7 metrów wysokości, była dwukondygnacyjna  i przypominała  swym kształtem  typowe, niewielkie  klasztory benedyktyńskie wznoszone na terenie ówczesnych Włoch.

W latach późniejszych dobudowano do niej drewniane krużganki  z wybrukowanymi chodnikami.  Niestety badaczom nie udało się do końca określić ostatecznie ani czasu jej powstania, ani jej likwidacji.  Klasztor ten  nosił wezwanie  Najświętszej Marii Panny  i św. Aleksego.   Według historycznych badań do  piastowskiej  Łęczycy kult ten przynieśli do Polski zaraz po Zjeździe Gnieźnieńskim najprawdopodobniej misjonarze związani   bądż   to   ze    św. Wojciechem,  bądź   też   ze   św. Brunonem z Kwerfurtu, którzy w latach  90-tych X wieku przebywali przez jakiś czas jako mnisi w  rzymskim klasztorze na Awentynie,   a   później   stali   się    jednymi   z   pierwszych męczenników  i   misjonarzy   za   wiarę   chrześcijańską,    którzy zginęli w misjach chrystianizacyjnych organizowanych przez Bolesława Chrobrego w Prusach. Trzeba bowiem pamiętać, że w średniowieczu aby poświęcić  i konsekrować jakiś kościół musiały istnieć tam relikwie świętego, któremu był on poświęcony. Najprawdopodobniej więc do pierwszego benedyktyńskiego klasztoru łęczyckiego, którego resztki znajdują się  pod  posadzą  archikolegiaty,  przynieśli    je   właśnie    mnisi z otoczenia wyżej wymienionych chrześcijańskich patronów Polski.  Ciekawą   makietę   tego   opactwa   można dziś obejrzeć w muzeum regionalnym w łęczyckim zamku.  Według św.p .prof. Tadeusza  Poklewskiego-Koziełła klasztor ten powstał na przełomie X i XI wieku natomiast św.p. prof . Zygmunt Świechowski datował jego powstanie na połowę wieku XI i rządy Kazimierza Odnowiciela.   

Historia osadnictwa i kultury materialnej regionu łęczyckiego, gdzie przed osiemiuset pieciędziesieciu laty wzniesiono kolegiatę, sięga swoimi korzeniami czasów paleolitycznych. Najstarsze poświadczone archeologicznie ślady bytności człowieka odnalezione zostały w okolicach Góry św. Małgorzaty i datowane są na 30 tysięcy lat p.n.e. W czasach neolitycznych po cofnięciu się lodowca na dzisiejsze tereny Pradoliny Berlińsko-Warszawskiej przywędrowały paleolityczne plemiona rolniczo- myśliwskie, które osiedliły się na podłęczyckich rozlewiskach Bzury.

W epoce brązu istniały tu liczne kolonie osadnicze nazywane przez archeologów kulturą łużycką.  Na przełomie er prowadził   tędy ważny szlak handlowy łączący Bałtyk z Rzymem i z Bizancjum. Z tamtych też czasów pozostały liczne książęce kurhany oraz znaleziska osad z czasów rzymskich –w Mnichu, Ględzianówku, Witaszewicach, Orenicach  i Pomorzankach pod Ozorkowem. W czasach plemiennych pomiędzy VI a VII wiekiem powstał pierwszy  łęczycki gród i stał się on zapewne głównym grodem plemiennego państewka lokalnych Słowian, które w czasach  wczesnopiastowskich włączone zostało w skład państwa polskiego.  Historyczna  Ziemia  Łęczycka ukształtowała się  jednak w XII  wieku   w   czasach    rozbicia dzielnicowego Polski i połączona została z Ziemią Sieradzką. Początkowo ziemie tego piastowskiego księstwa weszły w skład Archidiecezji Gnieźnieńskiej.  Można przypuszczać, że pierwotnie terytorialny zasięg tego słowiańskiego minipaństewka wyznaczały  rzeki Bzura, Ner, Warta i Moszczenica, a otaczały je grodziska w  Kterach, Czerchowie, Grodzisku, Skoszewach, Zgierzu, Radogoszczy, Szydłowie, Krzepocinku i Piaskach. W czasach tworzenia struktury diecezjalnej w Polsce po roku 1000 tereny  te podlegały bezpośrednio Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

W  czasach panowania  monarchii pierwszych Piastów w X i XI wieku zarówno tutejsze grodzisko, jak i pierwszy klasztor misyjny położony   poza   jego   obrębem,   stały   się     jednymi  z najważniejszych miejsc młodego państwa polskiego oraz militarną i religijną stolicą oddzielnego regionu, które później ukształtowało się w Ziemię Łęczycko-Sieradzką. Gród powstał już pod koniec VI wieku, a kompleksowe badania archeologiczne ujawniły jego trzy kolejne fazy przebudowy i zniszczenia. Grodzisko funkcjonowało w tym samym miejscu prawie przez sześćset lat,  a wybudowanie w jego pobliżu najpierw klasztoru misyjnego, a później ogromnej, romańskiej bazyliki poświadcza jedynie jego ważną rangę i znaczenie w czasach piastowskich. Jest to jedno z najbardziej interesujących historycznie miejsc w skali całej Polski. Podczas badań archeologicznych prowadzanych na grodzisku odnaleziono kultowe  figurki falliczne wskazujące to,  że w czasach przedchrześcijańskich istniał tu silny kult płodności ziemi. Podobne pogańskie fetysze kultowe odnaleziono także na Rusi i na wyspie Wolin. W pobliżu Łęczycy znaleziono również ozdobę w kształcie „młotu Thora”, która charakterystyczna była dla obecności plemion germańskich i nordyckich, które w pierwszym tysiącleciu naszej ery czasowo zamieszkiwały te tereny.  Ostatnie badania archeologiczne przeprowadzone na grodzisku ujawniły wcześniej nie zlokalizowane kamienne konstrukcje pochodzące jeszcze z czasów piastowskich.
      
Patron pierwszego kościoła łęczyckiego – św. Aleksy
 
 W Polsce zachowały się tylko trzy kościoły pod jego wezwaniem-  podłęczycki   Tum,   jedna parafia   pod    Płockiem i wczesnogotycki kościół w Przedborzu.    Święty   Aleksy     był w średniowieczu jednym z najpopularniejszych rzymskich patronów. Niestety oprócz kilku hagiograficznych legend nie wiadomo jednak jakie były prawdziwe losy tego wczesnochrześcijańskiego świętego. Św. Aleksy pochodził najprawdopodobniej  z   zamożnej  rodziny rzymskich patrycjuszy i żył w  IV wieku naszej ery.  Według legendy hagiograficznej  spisanej   w   XIII   wieku   w   Złotej Legendzie  przez Jacoppo de Voragine  po swoim ślubie Aleksy, nie podjął jednak współżycia małżeńskiego i oddając się  służbie chrześcijańskiemu Bogu  rozpoczął żywot pielgrzyma, pokutnika i żebraka. Wyruszył więc  z   Rzymu   z   pielgrzymką   do    Ziemi    Świętej  i osiadł w greckiej Edessie,   gdzie   przez 17 lat był lokalnym żebrakiem w kościele Najświętszej Marii Panny. Tutaj poznano go jako pobożnego, miłosiernego i pokornego chrześcijanina.  Po wielu latach Aleksy przybył jednak z powrotem do Rzymu i odnalazł dom swoich bogatych rodziców nie zdradzając jednak, że jest ich synem. Zatrudniono go tu jako służącego, który na codzień wykonywał najtrudniejsze prace i żył w biedzie we wnęce pod schodami pałacu swoich rodziców. Przed swą śmiercią spisał jednak dzieje swojego żywota  dzięki czemu,  skrywana przez niego   prawda    wyszła   na   jaw   stając się zarówno sensacją, jak i osobistą tragedią jego rodziców,  którzy za życia nie rozpoznali syna. Według rzymskich legend jego śmierć miały zwiastować   dzwony   wszystkich kościołów Wiecznego Miasta, a jego grobowe mary nieśli rzymscy cesarze i papież Innocenty.  Święty Aleksy  został   pochowany  na    Wzgórzu   Awentyńskim w bazylice p.w. św. Bonifacego, gdzie wcześniej miał znajdować się   jego rodzinny dom.  Jego święto przypada w dniu 17 lipca.  W roku 1525  wydano w Krakowie  Opowieść o św. Aleksym, która stała się jednym z najpoczytniejszych tekstów doby polskiego Renesansu. Świadczy to też o jego dawnym polskim kulcie, którego najstarszym ośrodkiem jest właśnie tumska bazylika.  Pierwsza pisana  wzmianka o istnieniu w łęczyckiej archikolegiacie ołtarza p.w. św. Aleksego pochodzi z roku 1346. Dziś w archikolegiacie tumskiej znajdują się  relikwie   św. Wojciecha,   które sprowadzono tutaj w ostatnich latach z Gniezna.         

Publikacja dedykowana jest ś.p. prof. dr hab. Tadeuszowi Poklewskiemu- Koziełłowi w drugą rocznicę jego śmierci

Opracowanie,tekst, zdjęcia:  Grzegorz B. Bednarek,

Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie tekstów i zdjęć oraz tytułu serii  bez  pisemnej  zgody  autora  i wydawcy  jest traktowane  jako   naruszenie praw autorskich łącznie z   konsekwencjami   prawnymi przewidzianymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Dz. U.  nr 24 z 23.02. 1994 r. poz.8/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.